CHƯƠNG 1: DANH TỪ

CHƯƠNG 1: DANH TỪ

Để có thể nói / viết một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, chúng ta cần phải biết cách sử dụng và sắp xếp các từ loại như danh từ, động từ, tính từ, giới từ…một cách hợp lý, ví dụ như danh từ thường đứng đầu câu làm chủ ngữ, tính từ đứng trước danh từ và sau động từ liên kết...

Trong tiếng Anh, có 8 từ loại cơ bản là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, liên từ, từ hạn định. Bài học dưới đây sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức về từ loại đầu tiên: Danh từ.

Bài học khác