CHƯƠNG 11: THÌ QUÁ KHỨ

CHƯƠNG 11: THÌ QUÁ KHỨ

Sau phần Từ loại, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một phần kiến thức cũng vô cùng quan trọng trong tiếng Anh: Thì của động từ.
Thì đóng vai trò quyết định hình thái của động từ trong câu. Nhìn chung, thì có thể chia làm ba dạng theo diễn biến thời gian đó là: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở bài học đầu tiên, chúng ta cũng tìm hiểu về Thì quá khứ nhé.

Bài học khác