CHƯƠNG 12: THÌ HIỆN TẠI

CHƯƠNG 12: THÌ HIỆN TẠI

Tiếp theo, các bạn sẽ được làm quen với Thì hiện tại. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ nắm chắc công thức, cách sử dụng cũng như các quy tắc để làm nền tảng cho những phần tiếp theo.

Bài học khác