CHƯƠNG 3: ĐỘNG TỪ

CHƯƠNG 3: ĐỘNG TỪ

Để có thể nói / viết một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, chúng ta cần phải biết cách sử dụng và sắp xếp các từ loại như danh từ, động từ, tính từ, giới từ…một cách hợp lý, ví dụ như danh từ thường đứng đầu câu làm chủ ngữ, tính từ đứng trước danh từ và sau động từ liên kết...

Trong tiếng Anh, có 8 từ loại cơ bản là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ, liên từ, từ hạn định.

Ở bài học trước, các bạn đã được làm quen với hai loại từ loại đầu tiên là Danh từ và Đại từ. Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về từ loại thứ ba đóng vai trò rất quan trọng trong tiếng Anh: Động từ.

Bài học khác