CHƯƠNG 9: LIÊN TỪ

CHƯƠNG 9: LIÊN TỪ

Liên từ không phải là một phần ngữ pháp chính trong tiếng Anh, nhưng cũng như việc xây một ngôi nhà với nguyên liệu chính là gạch thì Liên từ chính là lớp vữa để kết nối các viên gạch lại với nhau, tạo nên một ngôi nhà vững chắc. Việc sử dụng Liên từ sẽ giúp ý nghĩa được diễn đạt chặt chẽ, logic và thuyết phục hơn đối với người đọc.

Bài học khác