Ngữ pháp

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN2.720 Yêu thích

I. CẤU TRÚC                              

                         (+) S + am/is/are + Ving                                                

                         (-) S + am/is/are not + Ving                                                

                         (?) Am/Is/ Are + S + Ving ?

 

II. CÁCH DÙNG

- Thì hiện tại tiếp dùng để diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói hoặc đang diễn ra trong thời gian hiện tại.

Ví dụ:                 The children are playing football now. 

                          They are building a new school in that village.

 

- Thì hiện tại tiếp diễn cũng thường dùng tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh. 

Ví dụ:                 Look! Someone is opening your car.                        

                         Be quiet! The baby is sleeping in the next room. 

 

- Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả 1 hành động hay sự việc xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS

Ví dụ :                He is always borrowing my money and then he doesn't remember. 

 

- Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở tương lai gần). Cách dùng này thường diễn tả một sự sắp xếp hoặc môt kế hoạch đã định.

Ví dụ:                 He is coming tomorrow.

                         We are having a party this weekend.

 

- Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một xu hướng hay khuynh hướng .

Ví dụ:                The price of gold is increasing.

                        The sales of our product are falling.

 

III. CÁCH NHẬN BIẾT

Thì hiện tại tiếp diễn hay dùng với các từ và cụm từ như: now, right now, at present, at the moment, this week, this year, …

* Lưu ý : Các động từ trạng thái (stative verb) ở bảng sau không chia ở các thì tiếp diễn mà chỉ dùng ở thì hiện tại đơn khi chúng là những động từ chỉ nhận thức, tri giác. 

 

know

believe

hear

see

smell

wish

understand

hate

love

like

want

sound

have

need

appear

seem

taste

own

 

Ví dụ:                 I feel tired now.                        

                         She wants to go swimming at the moment.                        

                         Do you understand his lecture?

Nhưng khi chúng là động từ hành động thì chúng lại được dùng ở thì tiếp diễn. 

Ví dụ:                 He is having luch now. (Động từ hành động: ăn trưa)                        

                         I'm thinking of buying a house in Hanoi. (Động từ hành động: Đang nghĩ về)

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt