Ngữ pháp

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH1.517 Yêu thích

I. CẤU TRÚC                            

                           (+) S + had + PII                                                

                           (-) S + had not + PII                                                

II. CÁCH DÙNG

- Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ hoăc trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ. 

Ví dụ:                 They had lived in Da Lat for 5 years before they moved to Ho Chi Minh city.

                          We had finished our work before 10 this morning.

 

III. CÁCH NHẬN BIẾT

Thì quá khứ hoàn thành hay dùng với các từ như: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for ...

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt