Ngữ pháp

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN1.507 Yêu thích

I. CẤU TRÚC                          

                    (+) S + had been + Ving                                                

                    (-) S + hadn’t been + ving                                                

                    (?) Had + S + been + Ving ?

II. CÁCH DÙNG

-  Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động, sự việc xảy ra liên tục và hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ hoặc trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ

Ví dụ:                 He had been learning English for 6 months before he went to England

                         When she came, we had been waiting for her for 2 hours

III. CÁCH NHẬN BIẾT

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn thường dùng với các từ như: then, by the time, prior to that time, before, after, when.

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt