Ngữ pháp

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN2.175 Yêu thích

I. CẤU TRÚC                        

                     (+) S + will/ shall + V                                                  

                     (-) S + will/ shall not + V                                                

                     (?) Will / Shall + S + V ?

 

II. CÁCH DÙNG

- Thì tương lai đơn dùng khi diễn tả ý kiến chủ quan của một người ( với các động từ như: think, hope, believe, suppose, be sure …) nhưng khi hành động đó chắc chắn sẽ xảy ra thì lại dùng cấu trúc to be going to do smth. 

Ví dụ:                I hope they will win.

                        I think it will rain ( chỉ là suy đoán).

Khác với: Look! It is going to rain (khi nhìn thấy cơn mưa).

 

- Khi diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, lời hứa chúng ta dùng tương lai đơn chứ không dùng cấu trúc to be going to do smth.

Ví dụ:               He will go with you.

                        I will help you.

 

- Thì tương lai đơn còn dùng để chỉ những ý định, quyết định buộc phát, còn khi đã có kế hoạch, dự định từ trước thì lại dùng cấu trúc to be going to do smth.

Ví dụ:                What will you do if you win the game?

                        - We will have a party.

 

- Thì tương lai đơn còn được dùng trong các lời đề nghị và yêu cầu (offers & requests)

Ví dụ:                Will you + Verb … ? (requests)

                        Shall I carry that bag for you?

                        Will you open the window, please?

 

- Thì tương lai đơn dùng trong câu điều kiện loại 1.

Ví dụ:                 If he comes, we will go out for dinner tonight.

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt