Ngữ pháp

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH1.287 Yêu thích

I. CẤU TRÚC                       

                          (+) S + will / shall + have + PII                                               

                          (-) S will/ shall not + have + PII                                               

                         (?) Will / Shall + S + have + PII ?

 

II. CÁCH DÙNG

- Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra trong tương lai và kết thúc trước 1 thời điểm hoặc trước một hành động khác trong tương lai. 

Ví dụ:                We will have finished our work before 5 p.m tomorrow.

                         When he comes back, they will have left.

 

III. CÁCH NHẬN BIẾT

Thì tương lai hoàn thành thường dùng với các từ như: by (Christmas, December, the time…), before, when, …

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt