Ngữ pháp

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN1.701 Yêu thích

I. CẤU TRÚC                             

                          (+) S + will / shall + have been + Ving                                                

                          (-) S will/ shall not + have been + Ving                                                

                          (?) Will / Shall + S + have been + Ving ?

 

II. CÁCH DÙNG

- Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra liên tục trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 thời điểm hoặc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Ví dụ:                By January, she will have been working for the company for 2 years.

                        By Christmas, we will have been living in Hanoi for 5 years.

 

III. CÁCH NHẬN BIẾT

Thì tương lai hoàn thành thường dùng với các từ như : by (Christmas, December, the time…), before, when,……

 

* Lưu ý:

- Không dùng các thì tương lai trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Trong các mệnh đề thời gian ở tương lai này ta dùng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ:                 I will give him that book when I meet him.                        

                         We will be happy after he has left.

 

- Cấu trúc “To be going to do something” và thì hiện tại tiếp diễn “ Present continuous tense” được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra hoạc một dự định sắp tới.

Ví dụ:                 What are you doing tomorrow morning?

                         She is going to give up her present job.

                        Where are you going to spend your summer holidays?

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt