Ngữ pháp

THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN1.424 Yêu thích

I. CẤU TRÚC                         

                             (+) S + will / shall + be + Ving                                                

                             (-) S + will / shall not + be + Ving                                                

                             (?) Will / Shall + S + be + Ving ?

II. CÁCH DÙNG

- Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai. 

Ví dụ:                 They will be learning English at 9 am tomorrow.      

 

III. CÁCH NHẬN BIẾT

Thì tương lai tiếp diễn thường dùng với các từ chỉ thời gian ở tương lai như : tomorrow, in the future, next (year, week, time, …), by this time …, and soon.

Bình luận

Chú ý:Nội dung bình luận sẽ được kiểm duyệt